+48 737 287 022

O Kancelarii

komornik sądowy jakub sikora

Komornik Sądowy chełm

Komornik Sądowy Jakub Sikora

Komornik Sądowy
Jakub Sikora

Komornik Sądowy Jakub Sikora jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, kierunku prawo – studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich.

W latach 2017-2018 odbywał aplikację komorniczą przy Izbie Komorniczej w Lublinie.

W latach 2019-2021 pracował w charakterze asesora komorniczego w kancelariach komorniczych w Końskich oraz w Nowym Sączu.

Na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2022 r. został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chełmie.

Za najważniejsze wartości, jakimi należy się kierować podczas pełnienia służby komorniczej, uznaje profesjonalizm, komunikatywność i uczciwość.

zadania komornika sądowego

Do ustawowych zadań komornika sądowego należy:

wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego

wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności

wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza

osobiste doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowego, pisma procesowego oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty

podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata w razie bezskutecznej próby doręczenia pisma w trybie art. 3a ustawy o komornikach sądowych

sporządzanie protokołu stanu faktycznego

poszukiwanie majątku upadłego na wniosek syndyka

sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty

Komornik Sądowy chełm

Ustalanie majątku

W celu szybkiego i efektywnego przeprowadzenia egzekucji
komornik sądowy korzysta z baz danych:

ognivo
OGNIVO

ustalanie rachunków bankowych oraz rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

CBDKW

ustalanie nieruchomości, praw użytkowania wieczystego oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu

zus
PUE-ZUS

ustalanie płatników składek na ubezpieczenia społeczne

CEPiK

ustalanie pojazdów mechanicznych

urzad skarbowy
e-US

ustalanie rzeczy, wierzytelności i praw w oparciu o dane zgromadzone we właściwym urzędzie skarbowym


Warning: Undefined array key "options" in /home/rafal922/domains/komornik-chelm.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192